موجودی: موجود

سه سطحی ریاضی هشتم

95,000 تومان

کتاب های سه سطحی دو وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ دارد. وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺨﺴﺖ، اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺆالﻫﺎ، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه اﻧـﺪ: ﺳـﺆالﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﺘﺎً دﺷـﻮار، دﺷـﻮار و دﺷﻮارﺗﺮ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان، ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ داﻧﺶآﻣـﻮزاﻧﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ي ﺑـﻴﻦ 14 ﺗـﺎ 20 در ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺑـﺎ ﺗﺮازﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 5000 در آزﻣﻮنﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن.
وﻳﮋﮔﻲ دوم ﻛﺘﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺳﺆالﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻮﻳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ در آزﻣﻮنﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮن ﭼﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻠﻴﻘﻪاي و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ اﺷﺨﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺆالﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ و ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ داده اﻧﺪ.
ﻫﻮﻳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﺑﻮدن ﺳﺆالﻫﺎ و ﺳﻪﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮدن ﺳﺆالﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺘﺎ دﺷﻮار، دﺷـﻮار و دﺷـﻮارﺗﺮ دو وﻳﮋﮔـﻲ اﻳـﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ “ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي دﻟﭙﺬﻳﺮ” ﻋﻠﻤﻲ را ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل کتاب های سه سطحی ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي آﻣﺎري و ﺣﺬف دادهﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮهﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ دﺑﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺆالﻫﺎي دﺷﻮار و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي آنﻫﺎﺳﺖ.

الوکتاب دات کام
الوکتاب دات کام
View Vendor

توضیحات

یکی از مهم ترین ویژگی‌های این کتاب است.در این کتاب می‌توانی با خودت رقابت کنی. وقتی معلمت تازه درس داده و مبحث اولین بار است در آزمون می آید سطح اول را حل کن.تا با سوالات چهارگزینه ای آن مطلب را یاد بگیری.
در هر فصل اول سطح اول اسمش نسبتا دشوار است.سوالات با مراجعه بالاتردر این سطح آمده است.
اگر کامل مسلط شدی به سطح2 که دشوار است برو. وقتی معلمت می‌خواهد امتحان از دو سه فصل بگیرد یا آزمون پوششی داریم، برای این‌که تمرین جدید حل کنی سطح دوم مناسب است.چون سطح اول را مسلط شدی ،‌سطح دوم برایت سخت نیست.
اگر این‌ها را هم خوب حل کردی به سطح 3 که دشوارتر است برو. در آزمون هایی مثل آزمون میان ترم یا پایان ترم یا آزمون‌جامع ها سطح سوم کمکت می‌کند.هم حل آن ها برایت جذاب است هم متوجه می‌شوی سوالات را چطور طرح می‌کنند.
اگر به سطح 3 بررسی و سوالات آن را خوب حل کنی یعنی خیلی راحت می توانی نمره‌ی بالا کسب کنی و تراز 6250 به بالا بیاوری.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سه سطحی ریاضی هشتم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: الوکتاب دات کام
  • فروشنده: الوکتاب دات کام
  • آدرس: اصفهان
  • هنوز امتیازی یافت نشده است!